Category Archives: ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสายตา

รู้จักกับภาวะหนังตาตก (Ptosis)

หนังตาตก

ภาวะหนังตาตก (ptosis) คือภาวะที่เปลือกตาตกหรือหนังตาหย่อนลงมากกว่าปกติ เกิดจากกล้ามเนื้อยกเปลือกตาทำงานได้ไม่เต็มที่ ทำให้ลืมตาได้น้อย มีผลทั้งการมองเห็น และความสวยงาม

6 checklists ตรวจสายตายาวของคุณ

สายตายาว

สายตายาวตามวัย เป็นอาการที่สามารถเกิดขึ้นได้ตามธรรมชาติในกลุ่มคนช่วงอายุ 40 ปีขึ้นไป เกิดจากความเสื่อมของเลนส์ มีผลทำให้มองใกล้ไม่ชัด

นักทัศนมาตร หรือ หมอสายตา (Optometrist) คือใคร ?

นักทัศนมาตร

นักทัศนมาตร หรือ หมอสายตา คือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านสายตา และระบบการมองเห็นของมนุษย์ โดยศึกษาเฉพาะทางด้านระบบการมองเห็นในสาขา “ Doctor of Optometry,O.D.” ( เป็นหลักสูตรปริญญาตรี 6ปี )